Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “СТК-КОРП” ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина “https://subincho.com”. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на „СТК-КОРП“ ЕООД или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на „СТК-КОРП“ ЕООД адрес на потребител, както и всяка друга информация.


Предмет на Общите условия

Чл. 1. „СТК-КОРП“ ЕООД предоставя предвидените в настоящите Общи условия услуги.


Права и задължения на Потребителя

Чл. 2. Възможност на Потребителя да разглежда и поръчва обявените стоки на Интернет магазина “https://subincho.com”

Чл. 3. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл. 4. Потребителят, регистриран като член на “https://subincho.com” носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителя е длъжен незабавно да уведомява “СТК-КОРП“ ЕООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 5. Потребителя е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата “https://subincho.com”

Чл. 6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на “СТК-КОРП“ ЕООД  се задължава при ползване на услугите:

ал. 1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

ал. 2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

ал. 3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

ал. 4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “СТК-КОРП“ ЕООД  услуги;

ал. 5. да уведомява незабавно “СТК-КОРП“ ЕООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

ал. 6. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

ал. 7. да не извършва злоумишлени действия;

Чл. 7. Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на “СТК-КОРП“ ЕООД , Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на магазина или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет магазина и са достояние на всеки потребител.


Права и задължения на “СТК-КОРП“ ЕООД 

Чл. 8. “СТК-КОРП“ ЕООД  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Чл. 9. “СТК-КОРП“ ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на “СТК-КОРП“ ЕООД  или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на “СТК-КОРП“ ЕООД , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

Чл. 10. “СТК-КОРП“ ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “СТК-КОРП“ ЕООД  да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. “СТК-КОРП“ ЕООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез “https://subincho.com”

Чл. 11. “СТК-КОРП“ ЕООД  може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. “СТК-КОРП“ ЕООД  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпът или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на “СТК-КОРП“ ЕООД  и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

Чл. 12. “СТК-КОРП“ ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на “СТК-КОРП“ ЕООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “СТК-КОРП“ ЕООД 

Чл. 13. Потребителя е длъжен да обезщети “СТК-КОРП“ ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра или в указателя на “СТК-КОРП“ ЕООД  изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез “СТК-КОРП“ ЕООД  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

Чл. 14. “СТК-КОРП“ ЕООД  има право да събира и използва информация относно своите Потребители, независимо дали са регистрирани като членове на “https://subincho.com”

Чл. 15. Информацията по предходния член може да бъде използвана от “СТК-КОРП“ ЕООД , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@subincho.com. “СТК-КОРП“ ЕООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които “СТК-КОРП“ ЕООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Чл. 16. “СТК-КОРП“ ЕООД  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия

Чл. 17. “СТК-КОРП“ ЕООД  има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


Изменение на Общите условия

Чл. 18. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “СТК-КОРП“ ЕООД . Също има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. “СТК-КОРП“ ЕООД  се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в срока, че не е съгласен с промените, то “СТК-КОРП“ ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 19. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата “https://subincho.com” на своя компютър.

Чл. 20. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.


Политика за личните данни

Личните данни, които “СТК-КОРП“ ЕООД  получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, предоставяне на периодична информация под формата на оферти за налични и нови стоки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

“СТК-КОРП“ ЕООД  гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителите, абонирани за получаване на периодична информация, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на “СТК-КОРП“ ЕООД  заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.


Рекламация, гаранционни условия и отказ от стоката


Преглед на стоката. 

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, ул. Борис Христов 7, компютърен магазин, “СТК-КОРП“ ЕООД  . Телефон за техническа поддръжка +359 878 428 002.

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на “СТК-КОРП“ ЕООД  покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура/касова бележка, придружена от съответната гаранционна карта. 


Гаранционни условия и рекламация

Търговската гаранция от онлайн магазин „https://subincho.com“ се предоставя от „СТК-КОРП“ ЕООД. Предявяването на рекламации, се извършва само на адреса на „СТК-КОРП“ ЕООД: София, ул. "Борис Христов " 7.

Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в раздела "Гаранция" в описанието на всеки модел на сайта и/или в гаранционната карта, предоставена при доставката на поръчан продукт. Търговската гаранция обхваща територията на Република България и/или други държави в случаите, когато това е изрично упоменато в описанието или гаранционната карта на модела. В случаите, в които не е предоставена гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на продукта в получено от клиента електронно писмо, потвърждаващо поръчка в онлайн магазина. За начална дата на търговската гаранция се счита датата на гаранционна карта, удостоверяващи договора за продажба.

Ако по време на гаранционния срок, стока се повреди, то тя подлежи на гаранционен ремонт.


Случаи, в които потребителят не може да се откаже от закупената стока(и)

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., нов, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние, или от договора извън търговския обект не се прилагат в следните случаи:

за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца, и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя, или съобразно неговите индивидуални изисквания; (в това число направени индивидуални поръчки, за продукт/и със статус "с предварителна поръчка")

за доставка на запечатани звукозаписи, или видеозаписи, или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.


Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП):


Чл. 122.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;


значимостта на несъответствието;


възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.


Чл. 113.

(1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.


(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.


(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


Чл. 114.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с друга такава или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.


(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил на СТК-КОРП ЕООД покупните документи за стоката, а именно: оригинал или копие от оригиналната фактура плюс оригинал или копие от касовата бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на СТК-КОРП ЕООД не по-късно от 15 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на СТК-КОРП ЕООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на СТК-КОРП ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Гаранционите условия важат на територията на България с изключение на случаите, в които е изрично упомнето, че продуктът притежава международна гаранция и нейния период на давност.

Рекламацията се предявява пред служител на СТК-КОРП ЕООД или пред упълномощено от него лице.

Рекламации относно закупени от СТК-КОРП ЕООД стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.